اتصالات

برندها

اتصالات

در بسیاری از صنایع از قبیل مهندسی، ساخت و ساز، نفت و گاز و صنایعی که نیازهای هیدرولیکی معمولی دارند، از اتصالات صنعتی به صورت متداول استفاده می‌شود. از آنجا که بسیاری از این صنایع در معرض مواد شیمیایی قرار دارند، اتصالات باید به صورت منظم حفظ و بررسی شوند تا بتوانند به درستی کار کنند.